images

3.89 тэрбум


Энэ сарын эхний байдлаар ийм хэмжээний мөнгө улсын төсөвт төвлөрчээ.