images

800 мянга


    Ажил олоход хүндрэлтэй иргэнийг эдийн засгийн тэргүүлэх салбарт дан ялангуяа орон нутаг, алслагдсан дүүрэгт байнгын ажилд авсан ААН нэгжид цалингийн дэмжлэг болгож ийм хэмжээний мөнгийг сар бүр дөрвөн сарын турш олгохоор болсон байна.